βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Φωτοβολταιϊκά συστήματα

Γνώσεις


ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μύθος η πραγματικότητα;

Του Κωστή Μάμαλου Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι μιλούν για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την εγκατάσταση τους.
Είναι γεγονός ότι κυκλοφορούν πολλές απόψεις για το θέμα αυτό, όπως και διάφοροι μύθοι, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκούς γνώσης από τους εμπλεκόμενους καθώς και ελλιπούς ενημέρωσης.
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στο να επιλύσει τις πιο πολλές απορίες που υπάρχουν για αυτό το θέμα, μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτος ώστε αφενός να διευκολύνει τον υποψήφιο οικιακό παραγωγό ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου να τον προστατέψει από ενδεχόμενες συμφωνίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι πιο συχνές ερωτήσεις ενός υποψήφιου για την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β συστήματος, είναι οι ακόλουθες:

1. Που μπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα;

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε
δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα νησιά με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας.

2. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν
φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, δηλαδή ιδιώτες, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.
Για την περίπτωση Φ/Β συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον Φ/Β συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.3.Η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος εγκυμονεί κίνδυνους για την ασφάλεια του κτιρίου όσον αφορά την στατική του επάρκεια, την διαρροή ρεύματος, ή ακόμη και την πρόκληση φωτιάς;

Όταν πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη μελέτη, και η εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος γίνεται από πιστοποιημένη ομάδα κατάλληλων επιστημόνων και εκπαιδευμένου προσωπικού, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες ασφάλειας που απαιτούνται, δεν υπάρχει απόλυτος κανένας κίνδυνος.
Γενικά, η μελέτη και η πραγματοποίηση του όλου εγχειρήματος δεν είναι μια εργασία ενός προσώπου, αλλά μιας ολοκληρωμένης ομάδας κατάλληλων επιστημόνων, υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκπαιδευμένου προσωπικού.

4. Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου που εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα καλό είναι και πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών). Φυσικά, είναι δυνατή και η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος χωρίς την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η ύπαρξη ειδικών μπαταριών για την αποθήκευση του ρεύματος. Το αν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστήματος χωρίς την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος, εξετάζεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση.

5. Πότε υπογράφεται σύμβαση συμψηφισμού για το Φ/Β σύστημα;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται
αίτηση Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

6. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φ/Β συστήματος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά α) την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή β) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικών κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα έγγραφα σε αυτή και γ) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του κυρίου του Φ/Β συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

7. Ποια η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος;

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του Φ/Β συστήματος έχει
διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος για 25 χρόνια.


8. Πότε λύεται η σύμβαση συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται αυτοδικαίως με την
παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).
Ο κύριος του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

9. Πως γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενηςπωλούμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η
πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.
Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΗ. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό
πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος. Δηλαδή ο κύριος του Φ/Β συστήματος εισπράττει τα χρήματα από την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

10. Ποια η παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα;

Ως
παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης ενέργειας για ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π.χ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα - μέτρηση απορροφούμενης ενέργειας).

11. Πότε γίνεται η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η καταμέτρηση
της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με το είδος της σύνδεσης. Για παράδειγμα στις οικιακές συνδέσεις πραγματοποιείται καταμέτρηση της παροχής ρεύματος κάθε τέσσερις μήνες.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.


12. Ποια η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ορίζεται σε
0,55€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.
Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.

13. Ποιοι προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για τα Φ/Β συστήματα και τι εννοούμε με αυτό;


Όταν λέμε ολοκληρωμένη λύση για τα Φ/Β συστήματα, εννοούμε μια εταιρεία ή ένα κατάστημα το οποίο να διαθέτει μια ολοκληρωμένη ομάδα επιστημόνων σε συνδυασμό με όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που απαιτούνται, και να μελετά ξεχωριστά την κάθε περίπτωση προσφέροντας ταυτόχρονα πληθώρα λύσεων Φ/Β συστημάτων. Την καταλληλότητα του χώρου, την νομιμότητα της σύνδεσης, την ολοκληρωμένη μελέτη εγκατάστασης και χρήσης, την οικονομοτεχνική αρτιότητα, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, την εγγύηση αποδοτικότητας του συστήματος, μέχρι και την πλήρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την τελική σύνδεση και την έναρξη της κανονικής λειτουργίας του Φ/Β συστήματος, καθώς και την ολοκληρωμένη μελλοντική τεχνική και οικονομική του υποστήριξη.Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού